תשרב רתאב       !םיפדעומל ףסוה

לדף הבית


הקירפאב תוינושל תוחפשמ

םינושארה .םינש יפלא ךשמב ירקיע הריגה ביתנ התיה הינק
,תויתישוכה תופשה ירבוד ,היפויתאמ םיהובג םידוונ ויה הב ורבעש
'בק .הינזנט זכרמל ועיגהו ס"הנפל2000-ב ךרעב המורד עונל ולחהש
בר תא הסלכיאו ס"הנפל 1000-ב ךרעב ןאכל העיגה הינש םיעור
הנידמב םיטבשה תבורעת לש היתובא ראש .הינק זכרמ לש החטש
ירבוד .הריפסל 500-ל ס"הנפל 500 ןיב הקירפא יבחר לכמ ועיגה
הקירפא ברעממ ועיגה (ורמו הבמקא ,ויוקיק ,יסאג) וטנבה תפש
ועיגה (הנקרוטו ורובמס ,ואול ,יאסמ) תיטולינה ירבודש דועב
.ןדוס םורדבש סולינה קמעמ

הקירפא לש יחרזמה הפוחב רקבל ולחה ,הריפסל 8-ה האמהמ לחה
ץיפהל ,רוחסל הרטמב ,סרפמ זאריש ינבו ברע יאה-יצחמ םימלסומ
רחסמה ירע בור 16-ה האמב .םוקמב עקתשהלו םאלסיאה תא
הזו םיזגוטרופה ידיב וספתנ וא וברחנ ,הסבמומ ללוכ ,תויליהאוסה
סונאיקואב רחסמה לע יברעה לופונומה תפוקת ףוס תא למיס
,רוזאה לע ורבע חושק ילאינולוק ןוטלש לש םינש םייתאמ .ידוהה
.םיברעה ידיב בוש התיה ףוחה לע הטילשה 1720-ב ךא

ףוחב ןיינעתהל ולחה הפוריא תונידממ המכ ,19-ה האמה עצמאב
לסחל ופאש םיטירבה .הינמרגו הינטירב ןהבו ינקירפא-חרזמה
גשוה רתוי רחואמ .רביזנזב הילוסנוק ומיקהו םידבעה רחס תא
.הקירפא-חרזמב תוסח ירוזיאל עגונב הינמרגל הינטירב ןיב םכסה
ללגב םג ,תשביה ךותל ץוח-יבשות ורדח אל 1880 תנש דע
טבשה שלחנשכ .םיאג םימחולכ יאסמה טבש ינבל אציש םשה
תליסמ תחנהל םכסה םיטירבה וגישה ,ותוא ודקפש תולחממ
טבש לש הערמה תומדא בלב הדנגואל הסבמומ ןיב לזרב
.הליסמה לש עצמאה תדוקנב ךרעב םויכ תבשוי יבוריינ .יאסמ

הלחתהב ולשכנ 20-ה האמה תליחתב תונבל תויובשייתה
יטבש םע םיחטש לע תועיד יקוליח תובקעב ,תוינסרה ויהו
םיבשייתמה וחילצה ףוסבל .לשוכ קשמ ןונכתו ויוקיקהו יאסמה
ךכ י"ע רתוי יתואיצמ ילכלכ עצמ לע תובשומ םיקהל םיטירבה
.םילודיג רפסמ לע תוססובמה ,תוברועמ תויאלקח תווח ומייקש
.הפוקת התואב הפק יעטמ ומיקה םירחא םייפוריא םיבשייתמ
ויוקיקה טבש ינב לש םרפסמ לדג םג הפוקת התוא לכ ךשמב
ךרדב תילאינולוקה הלכלכב ועמטנ וא ,יבוריינב תויחל ורבעש
רפסמ ומיקהו םהיתומדא תעקפה לע ורמרמתה םה .תרחא וא וז
.תומדאה תבשה התיה םתרטמש םינוגריא

היה ויוקיקה לש םייטילופה םינוגריאב םינושארה םיגיהנמה דחא
םק תאז תובקעב .1922 תנשב םיטירבה י"ע רסאנש ,וקו'ת יראה
ארקנ ךכ-רחאש ,ואמק ןוטסנו'ג םשב ויוקיקה טבשמ שדח גיהנמ
תיאמצעה הינק לש ןושארה האישנ םימיל - הטאינק ומו'ג

יאקירפא ןוגראו ,הקזחתה ילאינולוקה ןוטלשל תודגנתהה
היה (kau) הינק לש ינקירפאה דוחיאה םשב יטילופ
ויתושירדש לככ .תוילאינולוקה תויושרה םע םיתומיעב ברועמ
תוחפו תוחפ וטנ תונוטלשהו ,רתוי תובקונ וכפה ןוגראה לש
תויאשח תויטילופ תוצובק ןגראתהל ולחה ,ןהל תונעיהל
הצובק .ואולהו יאסמה ,ויוקיקה תא םיללוכה םינוש םיטבשב
ועבשנ ,ויוקיק רקיעב ,הירבחש "ואמ-ואמ"ה התיה תאזכש
ותליחת התיה וז .הינקל ץוחמ םינבלה םיבשייתמה תא קיחרהל
1952-ב ואמ-ואמה דרמ לש

רפסמ דמע ,1956 תנשב ןולשיכב דרמה םייתסהשכ
ימחול :םיינקירפא 13,500-מ רתוי לע םיגורהה
,םייפוריא האממ רתוי תצקו םילייחו םיחרזא ,הלירג
.םיבשייתמ 37 םכותמ

םירחאו הטאינק ורצענ ,דרמה תליחת רחאל דבלב שדוח
םתויה דשחב טפשמל ודמעוהו ינקירפאה דוחיאה ישארמ
הטאינקל םאב םייק בר קפסש תורמל ,דרמה יגיהנמ
אלש חטבו ,ואמ-ואמה ידקפמ לע תערכמ העפשה התיה
,םינש 7 רחאל ררחוש הטאינק .ויגיהנממ דחא היה
.הינק ןופצבש ראוודולב תיב-רסאמל דימ חלשנו ,1959-ב

התרטמ תא הגישה תואמצעל העונתה רבד לש ופוסב
.הינק לש התואמצע ךיראת עבקנ 1963 רבמצדבו
100 לש םוכס ריבעהל הבייחתה תיטירבה הלשממה
תונקל לכות וזש ידכ ,השדחה הינק תלשממל רלוד ןוילימ
.םיטבשל ןריזחהלו םייפוריא םירכיא לש םהיתומדא תא

ינקירפאה דוחיא"ל המש תא התניש הטאינק לש ותגלפמ
ידכ המקש תפסונ הגלפמו ,(kanu") הינק לש ימואלה
דוחיאה" הארקנ ויוקיקה טבש ינב לש תוטלתשה עונמל
הללכו (kadu") הינק לש יטרקומדה ינקירפאה
.םינבל םיכמות

הנמתהו 1961 תנש עצמאב תיב רסאממ ררחוש הטאינק
דע הנידמב לשמ אוה .(kanu) ימואלה דוחיאה אישנל
תומואה תחאל הינק התיה ותגהנהבו 1978 תנשב ותומ
.הקירפאב רתויב תוגשגשמהו תוביציה

תובקעב ,תחא הגלפמ לש הנידמל הינק הכפה 1964-ב
יטרקומדה דוחיאה ,היציזופואה תגלפמ לש התוקרפתה
םיברש ,ואול טבשמ ןובנ ריעצ ,הייובמ םוט .(kadu)
חדקא תויריב חצרנ ,הינק לש דיתעל האישנ תא וב ואר
,יקויראק.מ.'ג-ל היה המוד לרוג .1969-ב ויוקיק טבש ןב ידיב
תרוקיב תובורק םיתיעל חתמש ,דואמ דוהא ויוקיק ןב
:םיתחשומה היגיהנמ לעו הרוחשה הטילאה לע תבקונ
1975-ב חצרנ אוה

לאינד ,ונגס ומוקמ תא ספת ,הטאינק לש ותומ רחאל
העפשהה ילעב וב ואר ,ןגוט טבשןב ותויהב .יומ-פארא
תרוקיב עומשל ןכומ היה אל יומ .תירב-ןב ויוקיקה טבשמ
וזכרתה ןוטלשב תונושארה ויתונשו ,ונוטלש ךרד לע
תוצובק לש תוצבקתה לע רוסיא ,םידגנתמ לש םירצעמב
.תואטיסרבינוא תריגסו תויטבש

ריוואה ליח י"ע הכיפה ןויסנ השענ 1982 טסוגואב
וכלהמב ךא - לשממל םינמאנה תוחוכ י"ע אכודש יתיינקה
דרמה יגיהנממ 12 .וזזבנ תובר תויונחו שיא 120 וגרהנ
רזופ ריוואה ליח .רסאמל םידרומ 900 דועו תוומל ונודינ
.השדח הדיחיב ףלחוהו

תטישב ,1987 ץרמב תוריחבב תינש רחבנ יומ אישנה
יומ ביחרה תוריחבה רחאל .תקולחמב הייונש תוריחב
.היצקטורפב ונמתה םהמ םיברש םירש 33-ל טניבקה תא
וידגנתממ המכ חטשהמ ומלענ 1987 תוריחבבש רחאמ
תויגוסב יומל תודגנתהל יוכיס ןיאש היה הארנ ,םיטלובה
םייוניש עציב אוה ךכו ,םירחבנה תיב ךותב תויתועמשמ
רטפל תוכמסה ןהב ,תובחרנ תויוכמס ול וקינעהש הקוחב
ויה אל ךליאו ןאכמ .םייוציפ אלל םיריכב םיטפושו םידיקפ
דגנתהל יהשלכ תלוכי ילעב םישיא הלשממה ךותב דוע
.יומ לש דיחיה ןוטלשליבשב ואמ ואמה ידרומ


הטאינק ומו'ג

: הקירפא חרזמ תונידמ לכ ישאר
עצמאב הנושאר הרושב
היפויתא רסיקו הטאינק ומו'ג םידמוע
יסאלס הלייה


http://trijosh.tripod.com