Make your own free website on Tripod.com

תשרב רתאב       !םיפדעומל ףסוה

לדף הבית
הינק לש הקילבופרה :אלמ םש
הקירפא חרזמ :םוקימ
ר"מק 582,645:חטש
ןוילימ 29 :היסולכוא
יבוריינ :הריבה ריע
תוימוקמ תופשו תיליהאווס ,תילגנא :תופש
יתאינק גניליש :עבטמ
,ואול 13% ,היהול 14% ,ויוקיק 21% :תוינתא תוצובק
הבמאקא 11% ,ורמ 5% ,יסיוג 6% ,ןי'גנלק 11%
,םיטנטסטורפ 26% ,םילותק 28% :תותד
םיטסימינא 18% ,םימלסומ 6%
ינקילבופר :לשממ
יומ-פארא לאינד :אישנ
רלוד דראילימ 8.1 :ימלוג ימואל רצות
רלוד 320 :שפנל ימואל רצות
ןוזמ ירצומ ,תוריית ,ליטסקט ,תואלקח :הישעת
םיינגד ילודיגו הנתוכ ,הת ,סרית ,הפק :תואלקח


50% :הלעמו תיסיסב הלכשה ילעב
םינש 59 - םירבג ,םינש 63 - םישנ :םייח תלחות
תודיל 1000 -ל 70 :תוקונית תתומתלמפה גדולה יותר הסבר על הדגלhttp://trijosh.tripod.com